Inkomensafhankelijk bijdrage Zvw bij direct ingaande lijfrente

Wanneer u uitkeringen ontvangt uit een direct ingaande lijfrente bent u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd. Deze bijdrage wordt bij iedere uitkering uit uw direct ingaande lijfrente ingehouden door de verzekeraar of bank. Zij zijn door de belastingdienst verplicht om de bijdrage Zvw in te houden op uw direct ingaande lijfrente-uitkering. De hoogte van deze inkomensafhankelijke bijdrage is 5,65% (2013). De bijdrage wordt ingehouden over maximaal € 50.853 (2013).
Door samenloop met andere inkomen of andere uitkeringen uit direct ingaande lijfrente bij een andere verzekeraar of bank kan over meer dan het maximum ingehouden worden. Het teveel betaalde krijgt u terug van de belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop kleine lijfrente

Bij afkoop kleine lijfrente geldt een afwijkende regeling. U kunt een kleine lijfrente afkopen. Deze lijfrente mag een maximale waarde in het economisch verkeer hebben van € 4.242 (2013). Wanneer u gebruik maakt van de regeling afkoop kleine lijfrente bent u dus geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. De bank of verkerzaar zal dus ook niet de geldende 5,65% (2013) inhouden.
Hierop is wel één uitzondering. Wanneer u van dezelfde verzekeraar of bank ook een andere uitkering uit een direct ingaande lijfrente ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wel ingehouden. Dit is dus een belangrijk aspect om rekening mee te houden indien u overgaat tot afkoop kleine lijfrente. Goede planning van eventueel gelijktijdig vrijkomende lijfrentes kan financieel een voordeel opleveren wanneer u de mogelijkheid heeft gebruik te maken van de regeling afkoop kleine lijfrente.
U bent natuurlijk ook gewoon loonbelasting volgens de normale tarieven verschuldigd. Er geldt bij afkoop kleine lijfrente geen boete in de vorm van revisierente.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop oud regime lijfrente

Net als bij afkoop kleine lijfrente geldt bij de afkoop van oud regime lijfrente een afwijkende regeling voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Omdat de afkoop van een oud regime lijfrente een eenmalige uitkering betreft (fiscaal) is deze niet te koppelen aan een loontijdvak. Dit is precies de reden dat er geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd is.
Dit scheelt dus maar liefst 5,65% (2013) inhouding op de door u te ontvangen afkoopsom. Voorwaarde is wel dat u van dezelfde verzekeraar of bank niet ook een lijfrente-uitkering ontvangt. Is dat wel het geval bent u wel de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Het kan dus financieel/fiscaal behoorlijk aantrekkelijk zijn om een eventuele (gedeeltelijke) afkoop oud regime lijfrente zorgvuldig te plannen.
U bent over maximaal € 50.853 (2013) inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Eventueel teveel ingehouden bijdrage Zvw ontvangt u terug van de belastingdienst.

Omdat u zo flexibel bent met een oud regime lijfrente kunt u door knippen van uw vrijkomende lijfrente in (gedeeltelijke) afkoop en doorschuiven van uw direct ingaande lijfrente een aantrekkelijk voordeel realiseren. Laat u goed adviseren!